IzdvojenoZadarZADAR Sport

Suraću potvrđena kazna zabrane igranja nogometa zbog psovanja i vrijeđanja nogometnog suca

DNO DNA

DalmacijaNews liše kako je Komisija za žalbe Nogometnog saveza Zadarske Županije, u vijeću sastavljenom od Magdalene Bokanović, kao predsjednice Komisije, te Antonija Sinovčića i Nauma Batkovskog, kao članova Komisije, odlučujući o žalbi Jakova Suraća iz Zadra, po punomoćnici Pauli Eškinji Orešković, odvjetnici u Biogradu na Moru, protiv odluke Disciplinskog suca Nogometnog saveza Zadarske Županije od dana 14. prosinca 2022., na sjednici vijeća održanoj u Zadru dana 06. ožujka 2023. godine, temeljem odredbe iz članka 153.  Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza donijela je sljedeću odluku:

I/ Djelomično se potvrđuje a djelomično se preinačuje odluka Disciplinskog suca Nogometnog saveza Zadarske Županije (u daljnjem tekstu: Disciplinski sudac) broj: DS-78-2022/2023 od dana 14. prosinca 2022 na način da ista glasi: 

NK SABUNJAR (Privlaka) – igrač JAKOV SURAĆ (rođen 12. veljače 1975. godine), ID 8602, FIFA ID: 1232VT1 (u daljnjem tekstu: okrivljenik), kažnjava se:

a) zabranom igranja 4 (četiri) prvenstvene ili kup utakmice (čl. 53. st. 1.b. DP-a, nesportsko ponašanje prema sucima utakmice) radi intenzivnog psovanja i vrijeđanja glavnog suca Stipe Vujevića za vrijeme utakmice prilikom čega je isti prvotno opomenut, a zatim i direktno isključen, te nastavka psovanja i vrijeđanja glavnog suca ispred službenih prostorija nakon označenog završetka utakmice 5. kola LIGE VETERANA 22/23: NK SABUNJAR (P) – NK ŠKABRNJA ’91 (Š), odigrane dana 19. rujna 2022. godine;

b) novčanom kaznom u iznosu 66,36  eura ( šezdeset i šest eura i trideset i šest centi)  radi počinjanja prekršaja iz čl. 53. st. 1.b DP-a na utakmici 5. kola LIGE VETERANA 22/23: NK SABUNJAR (P) – NK ŠKABRNJA ’91 (Š), odigranoj dana 19. rujna 2022. godine;”

Kazna zabrane igranja teče od nastanka automatske suspenzije dana 20. rujna 2022. godine, a utakmice koje su odigrane za vrijeme suspenzije uračunavaju se u izrečenu kaznu iz točke 1. izreke ove Odluke.

3. Novčanu kaznu iz točke 1. izreke ove Odluke, sukladno čl. 15. DP-a potrebno je platiti u roku 15 dana od dana konačnosti odluke na račun Nogometnog saveza Zadarske županije.

II/ Odbacuje se zahtjev za izuzeće disciplinskog suca kao nepravodoban.

Obrazloženje

Disciplinski sudac NSZŽ donio je odluku broj: DS-78-2022/2023 od dana 14. prosinca 2022. godine prema kojoj se igrač Jakov Surać (ID 8602) kažnjava sa novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna i zabranom igranja 10 (deset) prvenstvenih ili kup utakmica zbog prekršaja iz čl. 53. st. 1.b. DP-a, čl. 53. st.1.c. DP-a i čl. st. 2 DP-a. počinjenih na štetu glavnog sucu na utakmici 5. kola LIGE VETERANA 22/23: NK SABUNJAR (P) – NK ŠKABRNJA ’91 (Š), odigranoj dana 19. rujna 2022. godine.

Protiv navedene odluke pravovremeno je žalbu podnio okrivljenik Jakov Surać po punomoćnici Pauli Eškinji Orešković, odvjetnici u Biogradu na Moru.

Okrivljenik pobija predmetnu odluku navodeći kako ju pobija iz svih žalbenih razloga.

Ispitujući žalbene navode za prekršaj iz čl. 53. st. 1.b. DP-a – nesportsko ponašanje prema sucima radi intenzivnog psovanja i vrijeđanja glavnog suca Stipe Vujevića, Komisija je utvrdila kako je prvostupanjsko tijelo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje i pravilno primijenilo materijalno pravo slijedom čega se žalbeni navodi okrivljenika u ovom dijelu odbijaju kao neosnovani.

Naime, u ponovljenom postupku po uputi ove Komisije, prvostupanjsko tijelo je provelo dodatne radnje radi dopune postupka te je u tu svrhu pozvao okrivljenika na očitovanje, dobio dopunsko očitovanje prvog pomoćnog suca Roka Pavičića, dopunsko očitovanje drugog pomoćnog suca Marka Narančića,dopunsko izvješće glavnog suca Stipe Vujevića, dopunsko izvješće delegataVladimira Matokovića,  izjavu svjedoka Predraga Verunice, izjavu svjedoka Tomislava Vidića te izjavu svjedoka Ferde Milina. 

Naime, iz svih navedenih dokaza, pa i samog očitovanja okrivljenika, proizlazi nesporno utvrđeno kako je okrivljenik počinio prekršaj iz čl. 53. st. 1.b. DP-a. Tako je okrivljenik u svom očitovanju od dana 9. studenoga 2023. godine priznao da je sucu uputio psovke a isto su potvrdili i svjedoci predloženi po okrivljeniku.

Odredbom članka čl. 53. st. 1.b. DP-a propisano je tko se nesportski ponaša prema sucu/sucima utakmice riječima, pokretima, gestama ili na drugi način za vrijeme igre, poslije igre, na igralištu ili izvan njega, bit će kažnjen za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca zabranom igranja od dvije do deset utakmica. Komisija utvrđuje kako je prvostupanjsko tijelo s obzirom na intenzitet i trajanje prekršaja koje se nedvojbeno odvijalo ne samo za vrijeme trajanja utakmice već i nakon završetka iste ispred svlačionice, pravilno odmjerilo kaznu zabrane igranja 4 utakmice. U pravu je disciplinsko tijelo prvog stupnja kada ukazuje na upornost okrivljenika u kršenju odredbi Disciplinskog pravilnika a sve kako se isti nakon isključenja nije smirio već je čekao završetak utakmice kako bi iskoristio priliku za ponovno vrijeđanje i psovanje suca, radi čega nije bilo mjesta primjeni minimalne predviđene kazne unatoč okrivljenikovoj ranijoj neosuđivanosti već je istu trebalo izreći u dvostruko većem trajanju od minimalno propisane kazne.

S tim u svezi, opravdana je i odluka prvostupanjskog tijela o izricanju novčane sankcije.

Ispitujući žalbene navode u pogledu prekršaja iz čl. 53. st. 1. c. DP-a Komisija prihvaća žalbene navode kao osnovane. Naime, cijeneći svaki dokaz posebno te u njihovoj ukupnosti ne proizlazi nedvojbeno utvrđeno kako je okrivljenik počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret. Naime, okrivljenik u svom očitovanju osporava da bi pljunuo suca, već navodi kako je pljunuo na travu. 

Iz dodatnog očitovanja prvog pomoćnog suca Roka Pavičića od dana 21.11.2022. ne proizlazi činjenični opis koji se okrivljeniku stavlja na teret od točkom 2. pobijane Odluke odnosno isti ne spominje i ne opisuje da bi okrivljenik pljunuo suca. 

Isto tako, iz dodatnog očitovanja drugog pomoćnog suca Marka Narančića ne proizlazi da bi okrivljenik pljunuo suca. 

Nadalje, iz dopunskog izvješća delegata Vladimira Matokovića od dana 24.11.2022. ne proizlazi da bi okrivljenik pljunuo suca. S tim u svezi, Komisija ukazuje na odredbu iz čl. 132 DP-a iz koje proizlazi ukoliko postoji nesuglasje u izvješćima više sudaca utakmice i nema drugog načina utvrđivanja materijalne istine, presudnim se smatra izvješće glavnog suca utakmice o incidentima koji su se dogodili na terenu za igru, a za incidente koji su se dogodili izvan terena za igru, presudnim se smatra izvješće delegata. S obzirom kako iz pobijane Odluke proizlazi da se okrivljeniku stavlja na teret pljuvanje suca koje se dogodilo ispred službenih prostorija, točnije predsoblja svlačionica za službene osobe, mjerodavno je izvješće delegata. 

Također, niti iz izjava svjedoka predloženih po okrivljeniku ne proizlazi da bi okrivljenik pljunuo glavnog suca.

Prekršaj pljuvanja suca u svom dopunskom izvješću spominje samo glavni sudac a kada se isto dovede u svezu s ostalih 6 izvješća odnosno izjava a osobito u svezu s izvješćem delegata, ne može se izvesti zaključak o postojanju prekršaja iz čl. 53. st. 1. c. DP-a. 

Naime, sukladno odredbi iz čl. 134 DP-a teret dokazivanja postojanja disciplinskog prekršaja leži na disciplinskim tijelima, ako to uz pojedini prekršaj nije drugačije određeno. Sukladno tome, spisu prileži samo dopunsko izvješće glavnog suca koji potvrđuje počinjenje prekršaja čl. 53. st. 1. c. DP-a dok iz niti jednog drugog provedenog dokaza ne proizlazi da bi okrivljenik pljunuo glavnog suca, kako mu se to stavlja na teret u t.1. b. pobijane Odluke. 

Slijedom navedenoga, cijeneći svaki dokaz posebno te u njihovoj ukupnosti, posebno dajući prednost izvješću delegata kao presudnim dokazom, Komisija nije našla da bi okrivljenik počinio prekršaj iz čl. 53. st. 1. c. DP-a slijedom čega je u tom dijelu valjalo prihvatiti žalbene navode okrivljenika i preinačiti pobijanu presudu. 

Zahtjev okrivljenika za izuzeće disciplinskog suca odbačen je kao nepravodoban a sve kako je okrivljenik razloge koji bi opravdavali izuzeće disciplinskog suca trebao istaknuti prilikom odlučivanja o disciplinskog prijavi, a sve kako je već u tom trenutku znao za sastav prvostupanjskog tijela te eventualnim razlozima za izuzeće. 

Na temelju gore navedenih činjenica, Komisija za žalbe odlučila je kao što je navedeno u Dispozitivu Odluke.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti žalba.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button