ZadarZadne-Izdvojeno

SDP: Prirez mora na referendum!

Sukladno članku 18. Statuta Grada Zadra koji kaže:

“ Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće. Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada Zadra i 20% birača upisanih u birački popis Grada Zadra.”,

 

Obavještavamo javnost da će Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Zadra pokrenuti inicijativu za pokretanje postupka za raspisivanje referunduma o uvođenju gradskog prireza u vrijednosti od 12 %. Smatramo da će donošenje ovakve odluke imati dalekosežne posljedice na živote naših sugrađana. Stoga tražimo da se u ovom slučaju primijeni pravo građana na neposredno sudjelovanje o odlučivanju o lokalnim pitanjima putem referenduma.

 

Sabina Glasovac, v.r.

 

Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a

u Gradskom vijeću Grada Zadra

 


Related Articles

Back to top button