Zadar

Iz detaljnog izvještaja Gradonačelnika

Zvonimir Vrančić
Zvonimir Vrančić

Nakon kritika koje je dobio prošli izvještaj Gradonačelnika, a koje su išle „na dušu” pročelnika njegovog ureda Borisa Artića, izvještaj za razdoblje druge polovice prošle godine, napisan je kao detaljan izvještaj svih odjela.

Neki su se potrudili ilustracijama ovjekovječiti svoj rad.
Odavno je već utvrđeno kako je ta zakonska forma promašena, jer iz svega toga nabrojano, nitko od vijećnika, a još manje javnosti ne vidi što je zapravo radio Gradonačelnik.

Niti jednom riječju nije spomenut, makar protokol gradonačelnika Zvonimira Vrančića, a da ne govorimo o odlukama koje je potpisivao.
Izvještaj o radu Gradonačelnika, ne sumnjivo će doživjeti, kritike oporbenih vijećnika, a ovaj put bi opsežan materijal bio kolektivna odgovornost gradskih pročelnika.

Izvještaj ovako počinje:
U skladu s proračunskim mogućnostima, održavala se primjerena razina održavanja i provodio program razvoja komunalne i društvene infrastrukture Grada Zadra prema utvrđenim standardima pružanja usluga građanima putemslužbi, ustanova i poduzeća Grada Zadra.Ulica Domovinskog rata. Na području graditeljstva, u drugoj polovici 2012. godineizvodili su se radovi na Kolektoru visoke zone s rekonstrukcijom Ulice Domovinskog rata (dionica od Splitske ulice do Puta Stanova) koji su u cijelosti završeni.
Od projekata izgradnje komunalne infrastrukture odvijali su se radovi na sekundarnoj kanalizacijskoj mreži na području MO Smiljevac (Paljuvska, Lišanska, Raštanska i dio Ulice kneza Novaka Krbavskog), spojnoj prometnici ulica Josipa Kosora i Stanka Vraza te čitavom nizu kolektora i sekundarnih mreža odvodnje (sekundarna kanalizacijska mreža na području MO Višnjik s priključkom napostojeći kolektor u Ulici Edvina Androvića, kanalizacijski kolektori duž Ulice kralja DmitraZvonimira, C.P. „Ravnice” i pripadajući tlačni cjevovod, kanalizacijske mreže na području MO Ričina – 1. faza, kanalizacijski kolektor na dijelu Ulice Matije Gupca i okolnih priključnih ulica – III. građevina, kanalizacijska mreža područja Arbanasi koja gravitira na crpnu postaju “Arbanasi I”, C.P. „Zgon” i pripadajući gravitacijski kolektori, kanalizacijski kolektor u UliciNikole Šopa).
Nakon završetka obnove Poljane Šime Budinića, nastavljeni su radovi na uređenju Trga Petra Zoranića. U izvještajnom razdoblju,među značajnijim poslovima naizradi projektne dokumentacije za izgradnju nove komunalne infrastrukture, vrijedi istaknuti završetak projekata rekonstrukcije i izgradnje Ulice Petra Skoka i MarinaGetaldića te Ulice Hrvoja Ćustića, kao i onih za izgradnju društvenihzgrada u mjesnim odborima Vidikovac i Plovanija koji uključuju i uređenje tamošnjih dječjih igrališta.

Uspješno je okončan zajednički projekt Grada Zadra i Agencije za pravni promet nekretnina – Izgradnja stambenog objekta na području DPU-a Crvene kuće, sa 65 stanova. Grad Zadar je na izgradnju komunalne infrastrukture na cijelom području obuhvata DPU-a Crvene kuće utrošio iznos od 15 milujuna kuna. Izrađeni su i projekti za uređenje javne površine oko Mjesnog odbora Gaženica koji uključuje mali trg, dječje igralište i boćalište.

U izgradnji novog gradskog sustava odvodnje vrijedan je i projekt koji se odnosi na područje od Ulice Franka Lisice i Jadranske ceste do Uređaja za pročišćavanje „Centar”. U izradi je čitav niz projekata sekundarne kanalizacijske mreže…

U sklopu programa Zaštite obalnog mora u tijeku je projektiranje Crpne postaje „Dražanica” u Diklu s pripadajućim tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorima, a u
sklopu zaštite vodocrpilišta Bokanjac projektiraju se gravitacijski kolektori otpadnih voda i Crpna postaja „Bokanjac” s pripadajućim tlačnim cjevovodom, te gravitacijski kolektori odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje na Putu Bokanjca. U tijeku je i izrada projekta Inteligentnog transportnog sustava (ITS) s revizijom

Prometne studije grada Zadra.
Na području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti pripremao se Akcijski plan
energetski održivog razvitka (SEAP), a kontinuirano su se provodila ispitivanja sanitarne kakvoće mora. Provodili su se poslovi na sustavnom gospodarenju energijom kroz SGE projekt i EE tim (izrada baze podataka o potrošnji energije u objektima Grada Zadra…). S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je ugovor o sufinanciranju ugradnje solarnih kolektora za pripremu tople vode u SC Višnjik. Kontinuirano se radilo i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za otkup zemljišta za gradnju (realizacija gradskih investicija) pa je tako u velikoj mjeri dovršen otkup zemljišta za izgradnju 1. i 2. faze Kolektora visoke zone i rekonstrukciju Ulice Petra Skoka i Ulice Marina Getaldića. Istovremeno, obavljene su pripreme (elaborati, razgovori sa vlasnicima zemljišta) za otkup zemljišta potrebnog za rekonstrukciju Ulice Hrvoja Čustića. Zamijenjeno je i otkupljeno zemljište u skladu s DPU Vidikovac čime su se stekli preduvjeti za izgradnju prometnica sa infrastrukturom, a sve u svrhu pripreme zemljišta za gradnju stambenih zgrada i društvenih sadržaja (zgrada mjesnog odbora, igrališta i dječja igrališta, starački dom). U izvještajnom razdoblju povećao se opseg posla vezan uz obračun naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, a kontinuirano se radio obračun komunalnog doprinosa za nove građevine kao i za nezakonito izgrađene zgrade.

Tako su u drugoj polovici prošle godine zaprimljena ukupno 2042 predmeta (1192 upravna), a riješeno ih je 1304. Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture u izvještajnom su razdoblju obavljene sve redovite djelatnosti vezane uz održavanje čistoć javnih površina i javnih zelenih površina, odvoza otpada s otoka ….
Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta Gospodarske zone Crno. U listopadu je uplaćena zadnja rata Hrvatskim šumama u svrhuotkupa zemljišta za izgradnju zone te je jedinstvena čestica 2144/290, veličine 3.978.484 m2, na području KO Crno, uknjižena 1/1 u zemljišnima knjigama u vlasništvo Grada Zadra. Uz glavni projekt komunalne infrastrukture zone, trebalo je pripremiti još 10-tak projekata koji se odnose na infrastrukturu do i oko zone (pristupne ceste, vodovod, odvodnja i sl.) i svi su oni u završnoj fazi (uglavnom pred ishođenjima lokacijskih dozvola ili potvrda glavnih projekata). Po usvajanju izmjena i dopuna UPU GZ Crno u studenome 2012., pokrenut je postupak ishođenja Rješenja za građenje za glavni projekt Cjeline A, komunalne infrastrukture.

.
U procesu informatizacije gradske uprave završen je GIS Sustava za upravljanjeelektroničkom komunikacijskom infrastrukturom (EKI) i analizu nekretnina grada. Sustav je dostupan unutar internemreže Grada Zadra, a omogućuje grafičko preklapanje digitalnog katastra, DOF i EKI. Omogućuje vizualizaciju podatka o EKI različitih telekom operatora na području grada, kao i pregled i podatke o svim česticama u javnom vlasništvu, uz mogućnost pretraživanje na razini katastarske čestice, ulica i kućnih brojeva.
Usvojen je Pravilnik o obveznom korištenju sustava elektroničke pisarnice pa je korištenje sustava prošireno i na predmete koji se generiraju u Gradskoj upravi. Na taj način omogućeno je praćenje (u elektroničkom obliku) životnog vijeka svih dokumenta koji se zaprimaju u gradskoj upravi, ali i onih koji se u istoj generiraju, što je nužan preduvjet za otvaranje sustava prema građanstvu (preko javnog weba) u smislu praćenja statusa predmeta. Također su ugovoreni i u testni rad pušteni Sustav za upravljanje ulaznim računima, Sustav za upravljanje sjednicama gradskog vijeća, Sustav za upravljanje ljudskim resursima, te Intranet portal gradske uprave koji omogućuje kolaboraciju i razmjenu informacija između djelatnika gradske uprave, a sadrži niz manjih korisnih aplikacija, poput Prijave kvarova, Rezervacije resursa, Internih kontakata i rasprava, te Interne oglasne ploče.

U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci o autotaksi prijevozu, u drugom polugodištu je izdano ukupno 8 dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Zadra.
U listopadu 2012. godine donesena je Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite. Na području poslova zaštite od požara pokrenuta inicijativa o osnivanju javne vatrogasnepostrojbe koja bi pokrivala područje Grada Zadra i Općina Poličnik, Zemunik i Bibinje. Na taj način postigla bi se efikasnija zaštita od požara na širem području grada uz racionalizaciju troškova. Donesene su Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih razvoju turizma i poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2012. godini, a svakako najznačajniji dio odnosi se na promidžbu putem web stranica Ryanair-a.

Nastavljena je provedba Gradskog projekta razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je 1 novi kreditni zahtjev, ukupne vrijednosti 148.000,00 kn. Od početka provedbe kreditne linije u rujnu 2009. godine ukupno je plasirano 38 kredita, u ukupnom iznosu 11.7 milijuna kn, pri čemu je Grad na subvencioniranje kamate na plasirane kredite utrošio 845.438 kn.
Related Articles

Komentari

 1. Pingback: definews
 2. Pingback: virtual card buy
 3. Pingback: WerdenBank.com
 4. Pingback: 바카라사이트
 5. Pingback: telegram hyip bot
 6. Pingback: buy delta 8
 7. Pingback: Kamagra cena
 8. Pingback: Aaron Lal
 9. Pingback: lifestyle services
 10. Pingback: 샌즈카지노
 11. Pingback: 메리트카지노
 12. Pingback: 우리카지노
 13. Pingback: 퍼스트카지노
 14. Pingback: 코인카지노
 15. Pingback: Marriage anxiety
 16. Pingback: Vidalista 20mg
 17. Pingback: Read More
 18. Pingback: click here
 19. Pingback: Guns for sale
 20. Pingback: sport betting
 21. Pingback: Click Here
 22. Pingback: Click
 23. Pingback: ufabet
 24. Pingback: Cannabis Oil
 25. Pingback: read here
 26. Pingback: more
 27. Pingback: read here
 28. Pingback: click
 29. Pingback: more
 30. Pingback: more
 31. Pingback: read more
 32. Pingback: shrooms
 33. Pingback: yamaha yzf-r3
 34. Pingback: movers burnaby
 35. Pingback: panty vibrator
 36. Pingback: dbal reviews
 37. Pingback: BLUEBERRY WEED
 38. Pingback: mp3 juice
 39. Pingback: learn more
 40. Pingback: their info
 41. Pingback: موقع سكس
 42. Pingback: CRUISE
 43. Pingback: Pat Mesiti
 44. Pingback: Trekking in India
 45. Pingback: SEO Agency
 46. Pingback: recette
 47. Pingback: sàn forex mitrade
 48. Pingback: seo canada
 49. Pingback: rabbit vibrator
 50. Pingback: bestuurbare auto
 51. Pingback: bàn học cho bé
 52. Pingback: gas fireplace
 53. Pingback: W88vnbet
 54. Pingback: W88
 55. Pingback: W88
 56. Pingback: iso agent program
 57. Pingback: computer disposal
 58. Pingback: sex toys
 59. Pingback: bondage gear
 60. Pingback: vibrator
 61. Pingback: thrusting dildo
 62. Pingback: dildo with balls
 63. Pingback: sattamatka
 64. Pingback: double bitcoin
 65. Pingback: anal butt plugs
 66. Pingback: thrusting massager
 67. Pingback: diy sex toys
 68. Pingback: hospedagem php
 69. Pingback: pendik escort
 70. Pingback: slot online
 71. Pingback: free porn movie
 72. Pingback: adult video
 73. Pingback: Buy Weed Online
 74. Pingback: realistic dildo
 75. Pingback: prostate toys
 76. Pingback: Fitness
 77. Pingback: kang te reja
 78. Pingback: fb88.com
 79. Pingback: Pinball for sale
 80. Pingback: PARROTS FOR SALE
 81. Pingback: FLOUR MILL
 82. Pingback: live oranum
 83. Pingback: best delta 8
 84. Pingback: w88clubvip
 85. Pingback: bong88.com
 86. Pingback: Cannabis Edibles
 87. Pingback: THC Gummies
 88. Pingback: buy weed
 89. Pingback: bachelor's degree
 90. Pingback: Personal Growth
 91. Pingback: SeekHash
 92. Pingback: foreclosure fraud
 93. Pingback: discreet vibrators
 94. Pingback: silicone vibrator
 95. Pingback: tiktok followers
 96. Pingback: Ruger Rifles
 97. Pingback: abc rifle company
 98. Pingback: Investor obligasi
 99. Pingback: deals this week
 100. Pingback: live22 test id
 101. Pingback: istanbul eskortlar
 102. Pingback: maltepe escort
 103. Pingback: Roofer
 104. Pingback: Clavier gamer
 105. Pingback: Chaise Lounge Sofa
 106. Pingback: v guard cookware
 107. Pingback: floor of the car
 108. Pingback: Cocktail
 109. Pingback: bulk 30 30 ammo
 110. Pingback: corner summerhouse
 111. Pingback: Victor Metlege
 112. Pingback: sex toy review
 113. Pingback: Rape porn
 114. Pingback: hair removal
 115. Pingback: BUY HBCUC
 116. Pingback: kush online
 117. Pingback: Food license India
 118. Pingback: miracles happen
 119. Pingback: glycerin oil
 120. Pingback: Doctors
 121. Pingback: Pc hilfe bubikon
 122. Pingback: Pool Tile
 123. Pingback: Mobile POS
 124. Pingback: london
 125. Pingback: BRONCHITIS
 126. Pingback: audio porn stories
 127. Pingback: Washing Machines
 128. Pingback: politics
 129. Pingback: handheld massagers
 130. Pingback: Gave til hende
 131. Pingback: suadiye escort
 132. Pingback: bostanci escort
 133. Pingback: 123Movies
 134. Pingback: sex positivity
 135. Pingback: p spot massager
 136. Pingback: mersin escort
 137. Pingback: Victor Metlege
 138. Pingback: Andrea Alegre
 139. Pingback: w88 vn
 140. Pingback: vn88io
 141. Pingback: letou8889.com
 142. Pingback: fun88
 143. Pingback: female vacuum pump
 144. Pingback: MILF Porn
 145. Pingback: ground lease
 146. Pingback: lottovip
 147. Pingback: realistic dildos
 148. Pingback: realistic dildo
 149. Pingback: bk8vn
 150. Pingback: 더온카지노
 151. Pingback: 토토커뮤니티
 152. Pingback: bet188
 153. Pingback: fun888
 154. Pingback: vaobong 2
 155. Pingback: aksaray escort
 156. Pingback: jbovietnam
 157. Pingback: keonhacai88
 158. Pingback: french streaming
 159. Pingback: french streaming
 160. Pingback: ctrlcoin.io
 161. Pingback: sbobet3456
 162. Pingback: sex facts
 163. Pingback: sex ed
 164. Pingback: w88live
 165. Pingback: realistic stroker
 166. Pingback: best in ottawa
 167. Pingback: 메이저사이트
 168. Pingback: 머니상
 169. Pingback: bk8.com
 170. Pingback: 188bet
 171. Pingback: fun888
 172. Pingback: link vao fb88
Back to top button